درباره ما

اهداف / فعالیت ها

کتابخانه

کودکان / تخصصی

کميته ها

 ترویج / کتابداری

 آموزش / پژوهش

 خدمات

 مشاوره / راه اندازی

 تجهیز

مبادله و اهدا

فروشگاه خانه کتابدار

 خبرها

برنامه های آتی/ گزارش فعالیت ها

 آرشیو

گالری عکس
همياران / پيوندگاه
تماس با ما

  

 

     

ا  اخبار خانه کتابدار در فروردین 1385

 

 پس از اتمام فاز اول دوره هاي آموزشي، بازديد، مشاوره و ارائه پيشنهادات براي کاربردي کردن آنچه شرکت  کنندگان در دوره

آموزشي آموخته اند، آغاز شده است که به صورت ذيل مي باشد:

 ·     در تاريخ 23/12/84، بازديد از فعاليت هاي انجام شده در محل آموزشگاه توانخواهان 2

 ·     برگزاري کارگاه روش هاي ترويج خواندن و قصه گويي در تاريخ 16/1/85 در سازمان کودکان استثنائي براي کارشناسان اين مرکز

 ·     برگزاري کارگاه روش هاي ترويج خواندن و قصه گويي در تاريخ 21/1/85 در منطقه 6 آموزش و پرورش براي آموزگاران مقطع ابتدايي

بازديد و برگزاري کارگاه روش هاي ترويج خواندن توسط اشرف اميني و قصه گويي و کتابخواني توسط فاطمه چايکار انجام شد.

همچنين در سال جاري خانه کتابدار کارگاه هاي تخصصي زير را برگزار مي کند:

1. کتابداري و ترويج خواندن

2. قصه گويي- کاربردها و روش ها(نظري و عملي)

3. بازي هاي سنتي و تأثير آن بر رشد و تکامل کودک (نظري و عملي)

از علاقه مندان دعوت مي شود همه روزه با شماره تلفن هاي 6-66962904 با خانم جبارزادگان تماس حاصل نمايند.

کتابخانه کودکان خانه کتابدار

 ·     اعضاي کتابخانه به 320نفر رسيده اند.

 ·     از تاريخ 15/11/84 تا 5/2/85، 2723 عنوان کتاب در گردش امانت بوده است

 ·     حدود 1000 نسخه کتاب هاي اهدايي، سازمان دهي شده و منابع کتابخانه کودکان افزايش يافته است.

 ·     خدمات عمومي کتابخانه به شرح زير انجام گرفته است:

        - اجراي بازي هاي سنتي

        - قصه گويي و کتابخواني

        - نقد کتاب

 ·     بازديد خبرنگار و روزنامه نگار اتريشي نشريه kiku، آقاي Heinz wagrer، همراه آقاي بهزاد غريب پور از خانه کتابدار و کتابخانه کودکان

 ·     بازديد و تهيه گزارش مجله کودکان و مادران از خانه کتابدار و کتابخانه کودکان

 ·     اجراي برنامه قصه گويي در اتاق قصه گويي