درباره ما

اهداف / فعالیت ها

کتابخانه

کودکان / تخصصی

کميته ها

 ترویج / کتابداری

 آموزش / پژوهش

 خدمات

 مشاوره / راه اندازی

 تجهیز

مبادله و اهدا

فروشگاه خانه کتابدار

 خبرها

برنامه های آتی/ گزارش فعالیت ها

 آرشیو

گالری عکس
همياران / پيوندگاه
تماس با ما

  

 

     

ا  اخبار خانه کتابدار در تیر 1388

 

شورای مدیریت

بنا به پیشنهاد شورای مدیریت خانۀ کتابدار و ترویج خواندن و تأیید هیأت مدیره در جلسه 10/4/1388 خانم فرزانه اخوت به عنوان عضو جدید شورای مدیریت انتخاب شدند. هیأت مدیره از همکاری ایشان سپاسگزار است.

 کتابخانه کودک و نوجوان خانه کتابدار

برنامه های خدمات عمومی:

· کلاس های "بازی و سرگرمی"، شامل بازی های حرکتی و سنتی برای گروه های سنی الف، ب و ج، این کلاس ها را اعضای کمیته بازی شورای کتاب کودک دراین تاریخ های 1/4، 8/4، 22/4 برگزار کردند.

· کـارگـاه "خـوشنـویسـی" بـرای گروه های سنی ب، ج و د. خانم حمزه نیسیانی، در سه جلسه کارگاه را برگزار کردند: 1/4، 8/4، 22/4

· کارگاه "اسطوره ها و افسانه ها" با هدف آشنایی با ادبیات کهن، این کارگاه را آقای آرمان آرین، نویسنده نوجوانان، سه جلسه در تاریخ های 2/4،16/4، 30/4 برگزار کردند.

· کارگاه "نشریه سازی" با هدف آشنایی با نشریات و علاقه مند کردن کودکان به مطالعه نشریات و نیز تهیه یک نشریه داخلی با حضور اعضای کتابخانه، برای گروه سنی ج و د، این کارگاه را خانم ها باقری و سیاوشیان از گروه نشریات شورای کتاب کودک در دو جلسه در تاریخ های 9/4 و 23/4برگزار کردند.

· کارگاه "هنر و خلاقیت" برای گروه سنی الف، این کارگاه را خانم اقلیدس در سه جلسه در تاریخ های 3/4، 17/4، 31/4 برگزار کردند.

· کارگاه "کانون محیط زیست" با هدف آشنایی کودکان ونوجوانان و اعضای بزرگسال کتابخانه تخصصی با محیط زیست، طبیعت، و چگونگی حفظ و نگهداری آن، برای گروه سنی ج و د و اعضای بزرگسال کتابخانه تخصصی، این کارگاه را خانم ها سلیانی، یزدان بخش و همکاران کلینیک گـل و گیـاه شهـرداری منطقه 11 در4 جلسـه در تـاریخ های 3/4، 10/4 ،17/4، 31/4 برگزار کردند.

· "کارگاه هنری وادبـی"بـا هـدف افزایـش تفـکر ،خلاقیـت و مهارت ها شامل کتابخوانی، نمایش خلاق، حجم سازی و هنر را خانم ها جمشیدی و حجازی فر در 4 جلسه درتاریخ های  6/4، 13/4، 20/4، 27/4 برگزار کردند.

· کـارگـاه "چگـونه با خـدا صحبـت کنیم؟" با هدف ترویج کتابخوانی با موضوع خداشناسی با به کـارگیـری کتاب های مناسب، برای گروه سنی ب و ج، این کارگاه را خانم ها میرخوانی و امینی از گروه دین شورای کتاب کودک در تاریخ 1/4 برگزار کردند.

· کارگاه "آشنایی با پیامبران" با هدف ترویج کتابخوانی با موضوع پیامبـران با استفـاده از کتـاب های مناسب، برای گروه سنی د، این کارگاه را خانم ها میرخوانی و امینی از گروه دین شورای کتاب کودک، در تاریخ 1/4 برگزار کردند.

· کارگاه "مهارت های زندگی" با هدف آشنایی با برخورد با تنش ها و مسائل روزمره زندگی و تقویت اعتماد به نفس و تفکر و پرورش ذهن و ارتباطات در خانواده و جامعه، برای گروه سنی ج و د و اعضـای بـزرگسـال کتـابخانه تخصصی، این کارگاه را خانم دباغ از گروه ترویح خواندن شورای کتاب کودک در 4 جلسه در تاریخ های 7/4، 14/4، 21/4، 28/4 برگزار کردند.

· کارگاه "آموزش کتابداری" با هدف آشنایی با کتابخانه و کتابداری، اهمیت و جایگاه آن در زندگی فردی و اجتماعی، شیوه های بهره گیری از کتابخانه، برای گروه سنی ج، د و اعضای بزرگسال کتابخانه تخصصی، در تاریخ 7/4 از سوی خانم میرزاپور برگزار شد.

· "کارگاه هنر و خلاقیت" برای گروه سنی ب، با هدف استفاده از هنر برای آشنایی با شاهنامه، نجوم، محیـط زیسـت، ایـن کـارگـاه را خـانم برخورداری، تصویرگر کتاب های کودک و نوجوان در 4 جلسه در   تاریخ های 7/4، 14/4، 21/4، 28/4 برگزار کردند.

· کارگاه "جشن ها و مناسبت ها" با هدف آشنایی با آیین ها و جشن های باستانی ایران و نیز فلسفه آن ها، برای گروه سنی ج ود و اعضای بزگسال کتابخانه تخصصی، این کارگاه را   خانم ها وکیلی، چایکار، آرمین، محجوب و رعنا از گروه ترویج خواندن شورای کتاب کودک، در 2 جلسه درتاریخ های 10/4 و 24/4 برگزار کردند.

· "قصه گویی و کتابخوانی" برای گروه سنی الف،  قصه گو خانم عباس خواه از گروه ترویج خواندن شورای کتاب کودک و خانم  قدسی از اعضای کارگاه کتـابداری خانه کتابدار. در  تاریخ های 10/4و 31/4

· "قصه گویی و کتابخوانی" برای گروه سنی ب، قصه گو خانم قبادی از گروه ترویج خواندن شورای کتاب درتاریخ 14/4

· کـارگـاه "نمـایش دانـش آمـوزی دختران" برای گروه سنی د، مدرس آقای جمال الدین اکرمی، نویسنده کودک ونوجوان، در تاریخ های 14/4 و 28/4

· کـارگـاه "نمـایش دانـش آمـوزی پسران" برای گروه سنی د، مدرس آقای مقدم بیدآبادی از اعضای شورای کتاب کودک. هدف از برگزاری این کارگاه اجرای نمایش دربارۀ فردوسی بود. ایـن کـارگـاه در 3 جلسـه در تاریخ های 16/4، 23/4 و 30/4 برگزار شد.

· کارگاه "بازی با کارت" با هدف استفاده از کارت های ترویجی خانه کتابدار و تقویت قدرت تصور و تخیل در نوشتـن و خلـق شخصیـت های داستانی، برای گروه سنی ب. این کارگاه را خانم دیبا میرزاپور، در تاریخ 20/4 برگزار کردند.

· برپایی"جشن تیرگان"، با هدف آشنایی تمام اعضای کتابخانه با این جشن باستانی، اعضای ثابت کارگاه "جشن ها و مناسبت ها" و والدین و مربیان درتاریخ 31/4 این مراسم را اجرا کردند.

 بازدیدهای اشخاص : 

·  آقای سعید دهقانی ، روابط عمومی سایت شهر آفتاب در تاریخ 9/4.

·  بازدید خانم ها بهره مند دانشجوی کتابداری، نقی لو و توکلی از مؤسسه طرح سرزمین، رحمان فر و خالقی دانشجویان کتابداری دانشگاه الزهرا

حضور در همایش های ملی- بین المللی و جلسات و مراکز

· حضوردر جلسه کمیته کتابداری کودک در کتابخانه حسینیه ارشاد و بـررسی فهـرست نویسی لـوح های فشـرده صـوتی بـرای کـودکـان و نوجوانان، در تاریخ 10/4

· برگزاری جلسات کمیته کتابداری کتابک در تاریخ های 9/4، 14/4، 21/4و 28/4

· برگزاری جلسات هم اندیشی خانه کتابدار در تاریخ های 14/4و 28/4

· برگزاری جلسات کمیته کتابداری خانه کتابدار درتاریخ های 13/4و21/4

· حضور در جلسات مربوط به راه اندازی "اسباب بازی خانه" با شرکت خانم ها بخششی از مؤسسه مادران امروز، ابراهیمی از گروه بازی شورای کتاب کودک، حبیب نژادو پیشداد درتاریخ های 23/4و 27/4.

منابع اهدایی به کتابخانه( اشخاص)/ (ناشران):  

· خانم ها: انصاری، مرتضایی فرد، تارانی، خدیوجم، آرزو آرین، عباس خواه و آقایان: آرمان آرین و زرگر. مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات و از اعضای کتابخانه: محمد رضا قاسمی، ریحانه خبازی، سحر غفوری و شیرین آقازاده.

 کتاب های ارسالی به سایر مراکز:

· کتابخانه مجتمع فرهنگی نوجوانان وجوانان پاریز در پاریز سیرجان (80  ج کتاب)

· کتـابخـانه تحقیـقـاتی مـوسسـه پژوهشی تاریخ ادبیات کودک (2 عنوان کتاب کودک مربوط به قبل از 1357)

 مشاوره و راه اندازی و پشتیبانی از سایر کتابخانه ها :

· مشـاوره بـرای بهبـود وضعیـت کتـابخـانه (فنـی عمـومی) مجتمع آموزشی شهید مهدوی منطقه 1

· مشاوره برای مجموعه سازی و نحوه چیدمان منابع کتابخانه بنیاد امید مهر

· مشاوره برای بهبود وضعیت کتابخانه و خدمات عمومی کتابخانه آستان قدس رضوی بخش نوجوانان نیروهای کارورز و داوطلب :

خانم ها سارا قدسی، مهسا بهره مند، زهره محمد حسینی، مینا رمضانی

ه-سایر فعالیت ها( تجهیزات مواد غیره )

· برگزاری کار میدانی مربوط به کتاب درخت قرمز، برای گروه سنی (د) برگزار کننده:دیبا میرزاپور، به سفارش گروه بررسی شورای کتاب کودک در تاریخ 21/4

· معرفی خانه کتابدار به داوطلبان کتابداری که فرم عضویت در خانه کتابدار را پر کرده بودند در تاریخ 9/4

· ارائه خدمات کتابخانه ای به کودکان ونوجوانان

· هماهنگی برای تشکیل جلساتی برای راه اندازی"اسباب بازی خانه" خانه کتابدار

· تهیه منابع مورد نیاز بخش معرفی کتاب کتابک

· اطلاع رسانی برای مؤسسات مربوط به کودکان ونوجوانان با نیازهای ویژه

· راه اندازی "اسباب بازی خانه" در خانه کتابدار

· روز آمد کردن و بهبود محتوای سایت خانه کتابدار

· تماس با انجمن کتابداری خراسان برای کارگاه های پیشنهادی در حوزه کتابداری کودک و نوجوان

· اتمام طرح مجموعه سازی برای دبستان هیأت امنای بهار سلیمی درنیشابور

· آموزش به داوطلبان شاغل در کتابخانه

 کتابخانه تخصصی خانه کتابدار

· برگزاری هفتمین جلسه "طرح خواندن با خانواده" با حضور خانم ها دباغ و اقلیدس . 27/4/88.

· برگزاری دوجلسه کارگاه "ورزش، سلامت، خانواده" یک جلسه در خانه کتابدار و یک جلسه در پارک شهر به منظور آشنایی و روش صحیح استفاده از وسایل ورزشی موجود در پارک ها، با حضور خانم رنجبر .2/4 و 9/4/88

 آمار کتابخانه های خانه کتابدار

تعداد کل منابع: 8744

تعداد اعضا: 1573

تعداد امانت: 1524